Privacyverklaring

Privacy Statement Operando B.V.

Operando B.V., gevestigd aan de Veldoven 4a, 3342 GR in Hendrik-Ido-Ambacht (KVK 68781482) is een uitzendbureau in de zorg en HRM-advies bureau. In onze kernwaarden staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens en respect voor de privacy van u zien wij als een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid

Operando B.V. respecteert de privacy van iedereen die gegevens in welke vorm dan ook, aan haar toevertrouwd. Hieronder vallen ook bezoekers van de website. Operando B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Operando B.V. verstrekt niet wordt verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor het is verkregen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is en (indien van toepassing) in overeenstemming met de geldende wettelijke termijn voor bewaring.

Operando B.V. doet alles binnen haar kunnen om te voorkomen dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt. Operando B.V. ziet erop toe dat er geen gegevens ongeoorloofd bekend worden gemaakt en spant zich in tegen het verlies van gegevens. Om dit te bewerkstelligen zijn er passende administratieve, organisatorische en softwarematige maatregelen genomen.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), opvolger van de databeschermingsrichtlijn Wet bescherming persoonsgegeven (WBP) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Operando B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens die (strikt noodzakelijk) zijn voor de dienstverlening die wij aanbieden. Deze worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers of op beveiligde servers bij aan Operando B.V. gelieerde derden.

Onze dienstverlening omvat;

1.1. Werving en selectie, het matchen van kandidaten aan opdrachtgevers

1.2. Het adviseren en ondersteunen op HRM-gebied met onder andere assessments, loopbaanbegeleiding en coaching.

2.   Het uitzenden en ter beschikking stellen van flexibele medewerkers

3.   Het laten uitvoeren van een identificatie en verificatiehandeling voor het aangaan vaneen arbeidsovereenkomst

4.   De uitvoering van een arbeidsovereenkomst (waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot het aanbieden van cursussen/(her)scholing en/of andere berichtgeving)

5.   Op ons of op derden rustende wettelijke verplichtingen (zoals de ziektewet)

De punten 1 t/m 5 worden hierna genoemd: De Operando dienstverlening.

Inschrijven van een medewerker

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij de inschrijving van een medewerker:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere relevante contactgegevens
  • Geboortegegevens, geslacht
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring
  • Gegevens over afgeronde trainingen en opleidingen die zijn gevolgd en eventueel daaruit voortvloeiende certificaten en/of diploma’s.
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Op het moment dat de medewerker voor Operando B.V. gaat werken/werkt/heeft gewerkt, verwerken wij standaard:

  • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs en een verklaring van goed gedrag (VOG).
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Van zzp-ers die gaan werken/werken/hebben gewerkt via Operando B.V. verwerken wij bovenstaande gegevens aangevuld met een kopie van het uittreksel KVK, btw-nummer, verzekeringspolissen en een kopie polis of betaalbewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Van cliënten die worden verzorgd door medewerkers van Operando B.V. verwerken wij GEEN gegevens.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

  • Naam, contactgegevens en functie.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Operando B.V. verwerkt uw gegevens conform de wettelijke richtlijnen.
Operando B.V. verwerkt de persoonsgegevens van uitzendkrachten, (potentiële) kandidaten (assessments), zzp-ers en sollicitanten hoofdzakelijk omdat de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Operando B.V.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, deze per mail of schrift aan ons verstrekt of wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Met het gebruik van onze website deelt u ook gegevens met ons (zoals cookies). Voor de inhoud van de verzameling van deze gegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van de host van onze website. Dit is WordPress en hun verklaring vind je op; https://nl.wordpress.org/about/privacy/

Doel verwerking persoonsgegevens

Operando B.V. is werkzaam door heel Nederland en verzorgt als uitzendbureau de flexibele schil voor diverse zorginstellingen zoals; GGZ-instellingen, kinderdagverblijven en verpleeg-verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen. Operando B.V. is ook werkzaam als adviesbureau op het gebied van personeelsmanagement.

Wij willen u kwalitatief, hoogstaande en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, zzp-ers, vast personeel van Operando B.V. en sollicitanten worden verwerkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de werving & selectie, de salarisadministratie, de personeelsadministratie, het beoordelen en opleiden en het geven van advies op het gebied van personeelsmanagement.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie Operando B.V. diensten verleent, partijen die aan Operando B.V. diensten verlenen, verzekeraars of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte vindt enkel plaats aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Operando B.V. maakt gebruik van 2 factor authenticatie. Personeel van Operando B.V. heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Operando B.V. diensten verlenen, is Operando B.V. met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien Operando B.V. het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op Portabiliteit

Onder de AVG krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. In de AVG (artikel 20) heet dit: “het recht om gegevens over te dragen”. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen naar in het privacy statement genoemde adres.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te wissen.
Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Operando B.V. dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in september, 2020.

Heeft u vragen omtrent de privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!